Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2018

 1. Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2018 (zwany dalej Coming Out 2018) jest  wystawą prezentującą najlepsze prace dyplomowe z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Zarządzania Kulturą Wizualną.
 2. Kuratorem wystawy Coming Out 2018 jest prof. Paweł Nowak.
 3. Na wystawie Coming Out 2018 oraz w katalogu jej towarzyszącym prezentowana jest część praktyczna pracy dyplomowej. Każdy z uczestników wystawy prezentuje tylko jeden dyplom.
 4. Uczestnik wystawy ma prawo zwrócić się do Kuratora z pisemnym podaniem o uwzględnienie w prezentacji aneksu pod warunkiem, że stanowi on merytorycznie spójną całość z dyplomem.
 5. Uczestnicy Coming Out 2018 są wybierani przez rady wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Coming Out 2018 jest ukończenie studiów magisterskich i obrona dyplomu w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2017/2018.
 7. Podpisane przez dziekana listy uczestników Coming Out 2018 zawierające co najmniej 50% zgłoszeń przekazywane są Kuratorowi wystawy nie później niż 15 lipca 2018.
 8. Podpisane przez dziekana Listy pozostałych uczestników Coming Out 2018 przekazywane są Kuratorowi wystawy nie później niż 30 września 2018.
 9. Niedotrzymanie terminów pkt. 6 i 7 będzie skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia w projekcie.
 10. Listy uczestników należy przekazać przez kancelarię uczelni lub na adres pawel.nowak@asp.waw.pl oraz abk@asp.waw.pl
 11. Do uczestnictwa w Coming Out 2018, każdy z wydziałów ASP nominuje poniższą ilość absolwentów:
Wydział Ilość dyplomów prezentowanych                                                              na Coming Out 2018
Malarstwo 3
Rzeźba 3
Grafika
(w tym studia niestacjonarne)
5
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 3
Architektura Wnętrz                                                         (w tym studia niestacjonarne) 4
Wzornictwo 3
Sztuka Mediów
(w tym studia niestacjonarne)
4
Scenografia 2
Zarządzanie Kulturą Wizualną 2
Razem: 29
 1. Dziekan w imieniu rady wydziału może złożyć do Kuratora wystawy pisemny wniosek o zwiększenie liczby prezentowanych na wystawie prac dyplomowych wraz z uzasadnieniem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze zwiększeniem ilości prezentowanych prac dyplomowych.
 2. Wnioski z prośbą o zwiększenie ilości prezentowanych prac dyplomowych należy złożyć nie później niż do 30 września 2018.
 3. Organizacją wystawy Coming Out 2018 zajmuje się Akademickie Biuro Karier

 

Regulamin w PDF